Dokumenty pre návrat žiakov do školy

Pred vstupom dieťaťa do školy od 3. 5. 2021 musíte odovzdať nasledovné dokumenty:

(len v prípade, že ste nepodali vyhlásenie cez mobilnú aplikáciu EduPage)

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti - Príloha č. 8 žiak a zák. zástupca (I. aj II. stupeň ZŠ):

- pre editovanie a tlač v programe WORD                     - pre tlač a vypísanie perom                    


 

Prázdne tlačivá budú k dispozícii v pondelok ráno pri vchode do budovy školy, kde ich možno vypísať.

Darovanie 2 % dane

Vážení rodičia,

v prípade Vášho záujmu venovať 2% z Vašich daní občianskemu združeniu pri našej škole, ponúkame Vám na stiahnutie tlačivo nižšie, alebo Vaše dieťa prinesie tlačivo domov zo školy. K tlačivu je potrebné doložiť POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE od zamestnávateľa.

Tlačivo si môžete uložiť a vyplniť priamo vo Vašom PC a následne vytlačiť, nachádza sa aj na stránke školy.

Obe tlačivá poprosíme doručiť na daňový úrad, alebo do školy (my to odošleme).

Ďakujeme za podporu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Editovateľné tlačivo: Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

 

 

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese: admin.edupage@velkylapas.sk

Poplatky za stravovanie

Poplatky za stravovanie

Zákonný zástupca stravníkov na základe VZN č. 1/2019/02 hradia finančnú zábezpeku vo výške 20,00 € daného roka na obdobie 09 – 12 daného roka, z ktorej sa čerpá v prípade neodhlásenia dieťaťa z obeda. Ak sa táto zábezpeka vyčerpá, rodič uhrádza ďalšiu. V prípade nevyčerpania zábezpeky do 23.12. daného roka bude nevyčerpaná časť vrátená zákonnému zástupcovi do 31.12. daného roka. Zábezpeka sa platí na číslo účtu SK31 5600 0000 0008 4826 2008 alebo do pokladne obecného úradu.

 

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 14 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto:

Zákonný zástupca dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni paušálne čiastkou 2,00 € mesačne. Poplatok sa platí na číslo účtu SK31 5600 0000 0008 4826 2008 alebo do pokladne na obecnom úrade.

 

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, okrem dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom, na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni takto:

 

Zákonný zástupca dieťaťa základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 2. finančným pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“).

 

 

Obed

Dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom

stravníci 1. stupeň ZŠ

1,20

1,20

stravníci 2. stupeň ZŠ

1,23

1,20

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje na dieťa navštevujúce základnú školu vo výške 1,20 € za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo aspoň jednej vyučovacej hodiny súčasne odobralo obed.

 

Stravník na 1. stupni ZŠ nedopláca na nákup potravín. Platí iba zábezpeku vo výške 20,00 Euro a 2,00 Euro mesačne režijné náklady.

 

Stravník na 2. stupni ZŠ dopláca na nákup potravín 0,03 Euro na každé odobraté jedlo.

Doplatok za náklady na nákup potravín na odobraté jedlá za september až december bude odrátaný zo zaplatenej zábezpeky do 31.12. daného roka.

 

Zábezpeku vo výške 20,00 Euro a režijné náklady za mesiace september – december 2019 je možné  uhradiť spolu (28,00 Euro) a to prevodom na účet SK31 5600 0000 0008 4826 2008 alebo do pokladne na obecnom úrade. Pri prevode na účet prosíme uviesť variabilný symbol, ktorý je uvedený vpravo hore.

                                               

Poplatky za ŠKD

Poplatky za školský klub detí

Výška príspevku v školskom klube detí na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktorou prispieva žiak, rodič alebo iná osoba, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť je na základe VZN 2/2019/02 stanovená na mesačne 10,00 €.

Výška príspevku v školskom klube detí sa upravuje pre druhého a ďalšieho súrodenca v školskom klube na mesačne 5,00 €.             

 

Výška príspevku v školskom klube detí sa upravuje pre žiakov, ktorí trávia v školskom klube do 5 hodín týždenne na mesačne 5,00 €.

Príspevok sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu       

SK31 5600 0000 0008 4826 2008 alebo v priamo vychovávateľke v školskom klube detí.

Pri prevode na účet prosíme uviesť do poznámky meno dieťaťa.

Potvrdenie o návšteve školy

Vážení rodičia,

odteraz si môžete potvrdenie o návšteve školy Vášho dieťaťa vytlačiť vy, v pohodlí domova.

Postup:

1. Prihláste sa rovnako ako do internetovej žiackej knižky

2. Štart

3. Dochádzka

4. Potvrdenia

5. Vytlačiť potvrdenie o návšteve školy

Potvrdenie obsahuje QR kód, pre overenie pravdivosti si vy, alebo úrady zosnímajú daný kód.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľký Lapáš
    951 04 Veľký Lapáš 499
  • +421 37 7879 807
    +421 907 616 683

Fotogaléria